วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สัปดาห์ที่ 17-18

ขั้นตอนการศึกษา
 1. ศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ www.tmk.ac.th เลือกเมนู E-learning , วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
    2.1  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
    2.2  ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 5  ทำแบบฝึกหัด
    2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
    2.4  สรุปความรู้ใหม่บันทึกลงใน blogger เพื่อวัดความรู้ใหม่และตรวจสอบชื่อผู้เข้าเรียน

สัปดาห์ที่ 19-20

สัปดาห์ที่ 19-20
ขั้นตอนการศึกษา
 1. ศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ www.tmk.ac.th เลือกเมนู E-learning , วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
    2.1  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
    2.2  ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 6  ทำแบบฝึกหัด
    2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
    2.4  สรุปความรู้ใหม่บันทึกลงใน blogger เพื่อวัดความรู้ใหม่และตรวจสอบชื่อผู้เข้าเรียน

สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 9
ขั้นตอนการศึกษา
 1. ศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ www.tmk.ac.th เลือกเมนู E-learning , วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
    2.1  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
    2.2  ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ทำแบบฝึกหัด
    2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
    2.4  สรุปความรู้ใหม่บันทึกลงใน blogger เพื่อวัดความรู้ใหม่และตรวจสอบชื่อผู้เข้าเรียน

สัปดาห์ที่ 10-16

ขั้นตอนการศึกษา
1. สร้างสื่อ 2 มิติจากโปรแกรม Flash เพื่อสร้างสื่อประกอบการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ โดย
    1.1 ศึกษาโปรแกรม
    1.2 ลงมือสร้างชิ้นงานตามโครงงานที่วาดฝัน
    1.3 ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์
    1.4 อย่าลืมบันทึกท้ายชัวโมงทุกครั้งเพื่อการตรวจสอบชื่อเข้าเรียน

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 8
ขั้นตอนการศึกษา
 1. ศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ www.tmk.ac.th เลือกเมนู E-learning , วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
    2.1  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
    2.2  ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทำแบบฝึกหัด
    2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
    2.4  สรุปความรู้ใหม่บันทึกลงใน blogger เพื่อวัดความรู้ใหม่และตรวจสอบชื่อผู้เข้าเรียน

สัปดาห์ที่ 6-7

สัปดาห์ที่ 6-7
ขั้นตอนการศึกษา
 1. ศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ www.tmk.ac.th เลือกเมนู E-learning , วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
    2.1  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
    2.2  ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทำแบบฝึกหัด
    2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
    2.4  สรุปความรู้ใหม่บันทึกลงใน blogger เพื่อวัดความรู้ใหม่และตรวจสอบชื่อผู้เข้าเรียน

สัปดาห์ที่ 4-5

สัปดาห์ที่ 4-5
ขั้นตอนการศึกษา
 1. ศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ www.tmk.ac.th เลือกเมนู E-learning , วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
    2.1  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
    2.2  ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำแบบฝึกหัด
    2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
    2.4  สรุปความรู้ใหม่บันทึกลงใน blogger เพื่อวัดความรู้ใหม่และตรวจสอบชื่อผู้เข้าเรียน

สัปดาห์ที่ 2-3

ขั้นตอนการศึกษา
 1. ศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ www.tmk.ac.th เลือกเมนู E-learning , วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
    2.1  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
    2.2  ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทำแบบฝึกหัด
    2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
    2.4  สรุปความรู้ใหม่บันทึกลงใน blogger เพื่อวัดความรู้ใหม่และตรวจสอบชื่อผู้เข้าเรียน

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ง30245 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 1 
คำชี้แจงและวิธีการศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้เพื่อการศึกษา
2. การเรียนรู้ ผู้เรียนจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนด 
3. ขั้นตอนการเรียน
    3.1 อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าใจ ก่อนทำการเรียนในบทเรียน รวมทั้งศึกษาคำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้  
    3.2 คลิกเข้าสู่ บทเรียน และเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการเรียน หรือเลือก หน่วยการเรียนรู้ ที่จะเรียน จากแถบนำทางด้านซ้ายมือ
    3.3 ควรเลือกเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไปตามลำดับ เมื่อเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จบ แล้วค่อยเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ต่อไป
    3.4 ทำแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียนที่กำลังจะเรียน โปรแกรมจะตรวจสอบคำตอบและแจ้งคะแนนให้โดยอัตโนมัต จดบันทึกคะแนนไว้
    3.5  เข้าสู่บทเรียน โดยเลือกศึกษาจากใบความรู้ไปตามลำดับ
    3.6  ทำแบบฝึกหัดจากใบงาน ไปตามลำดับ
    3.7 เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรียนรู้ แล้ว ทำแบบทดสอบหลังเรียน ในบทเรียนที่เรียนจบแล้ว เมื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จโปรแกรมจะตรวจสอบคำตอบและแจ้งคะแนนให้โดยอัตโนมัติ
 4. การทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดระดับความรู้เดิมที่มีอยู่
 5. เมื่อเข้าสู่บทเรียนแล้วให้เรียนตามลำดับจากเมนู และเมื่อเรียนจบบทเรียน ให้ออกจากบทเรียน เพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน โปรแกรมจะคำนวณคะแนนที่ผู้เรียนทำได้
 6. เมื่อศึกษาบทเรียนแต่ละหน่วยเสร็จแล้ว ให้ทำกิจกรรม ดังนี้
    6.1 ทำใบงานหรือแบบฝึกหัดของแต่ละบทเรียน
    6.2 ส่งงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ e-mail : kroohongyok@gmail.com
    6.3 เมื่อต้องการติดต่อกับครูผู้สอนและต้องการสอบถามต่าง ๆ ที่ e-mail : kroohongyok@gmail.com
    6.4 ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากลิงค์แหล่งเรียนรู้ที่ครูเตรียมไว้ให้ หรือสืบค้นข้อมูล เพิ่มเติมจาก Search Engine ทั่วโลก   
ขั้นตอนการเข้าสู่บทเรียน
1. ศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ www.tmk.ac.th เลือกเมนู E-learning , วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาคำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้รายวิชา วิธีการวัดผล และทำแบบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เพื่อสอบวัดความรู้เดิม

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Work in Class...

work semester1/58
work1....blogspot (บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง)
work2...pdf
work3...googleDrive
work4...facebook (จรรยาบรรณ)
work5...ppt on Web
work6...e-book
work7...average on Excel


วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Member_61058

รายชื่อสมาชิก 6/10
ครูหงษ์หยก tmkhongyok.blogspot.com
ครูแพท patcharinclass10.blogspot.com

1.  นายวรพจน์  โกวิทนิวัติสัย  woraood.blogspot.com
2. นายธีทัต  จุ่นอยู่    ttteetat.blogspot.com
3. นายชานนท์  อึกจอม  kokoekiki.blogspot.com
4. นายธงชัย  วงษ์อัยรา  thongchai000.blogspot.com
5. นายเสวก  ศรีรักษา

6. นายอนันท์พงษ์  รอดยิ้ม  aaananpong.blogspot.com
7. นายประกอบกิจ  คมชม  kkprakobkit.blogspot.com
8. นายภคพล  ขันเงิน  pppakaphon08.blogspot.com
9. นางสาวรวีวรรณ  เชียงกา  ccrawewan.blogspot.com
10. นางสาวโยษิตา  จันทร์เครือ   jjyosita.blogspot.com
11. นางสาวมัณฑนา  จันทร  bemanthana11.blogspot.com
12. นางสาวถวัลย์รัตน์  วุฑฒวิภาต  thawanrat12.blogspot.com
13. นางสากรกช  ณัฐพูลวัฒน์  giftfluke.logspot.com
14. นาาวกุลสตรี  กุลอึ้ง  kkulsatree.blogspot.com
15. นางสาวทองผกา  บัวรอด  maythongphaka.blogspot.com
16. นางสาวลลิตา  คุ้มเนตร  atilal4006.blogspot.com
17. นางสาววันวิสาข์  ขื่นขำ ccwanwisa.blogspot.com
18. นางสาวสุนันทา  สมบูรณ์  sununtha251823.blogspot.com
19. นางสาวอรสา  จงสวัสดิ์   Orasa19610.blogspot.com
20. นางสาวพรชนก  ลักษณะสร  pornchanok20610.blogspot.com
21. นางสาวพิไลวรรณ  สุขจิตต์    philaiwan21.blogspot.com
22. นางสาวนฤมนต์  สุวรรณเหล็ก  narumon661.blogspot.com
23. นายสุวรรณ  ไพรศรี   suwan23.blogspot.com
24. นายจิณณวัตร  แซ่ตั้ง   Boomjinnawat.blogspot.com
25. นายสุรศักดิ์  สุขอร่าม   surasak27723.blogspot.com
26. นายอดิศร  นิลศิริ  adisorn02.blogspot.com
27. นายวชิรศักดิ์  สายแสง  wachirasak27.blogspot.com
28. นายสุทัศน์  ใจแก้ว  sutus4703.blogspot.com
29. นายสุภณัฐ  จิรศรีธนรัชต์   suphanat2541.blogspot.com
30. นางสาวปรียาภรณ์  สมตัว  preeaypron32.blogspot.com
31. นางสาวอภิชญา  บุญเนตร์  Apichaya26.blogspot.com
32. นางสาวฐิติมา  ภู่ระหงษ์  thitimaice.blogspot.com
33. นางสาวสุกัญญา  แฝงพุต  sukanya33610.blogspot.com
34. นางสาวสมรัก  กะมล  Somrak31032540.blogspot.com
35. นายเจตินัย  กวางคีรี  jetinai0529.blogspot.com

Member_6558

ครูแพท patcharinclass5.blogspot.com
1. นายฉัตรณรงค์  วิทยาประสงค์  chatnarong1901.blogspot.com
2. นายฐิติพงศ์  จัดละ  thitipong2.blogspot.com
3. นายชนะกาานต์  ส่งบุญ  schanakan.blogspot.com
4. นายณัฐพล  อารมย์สุขโข  nattaponziiza.blogspot.com
5. นายนพนนท์  อนุศักดิ์  nopphanon6505.blogspot.com
6. นายพิชญะ  ตุ๊อยู่  tpichaya.blogspot.com
7. นายพุฒิพงศ์  โสดา  phuttipong7.blogspot.com
8. นายรัฐพล  ทองจีน  arattapon08.blogspot.com
9. นายสาธิต  พวงมาลา  sathit09.blogspot.com
10. นางสาวจรัสแสง  ลิ่วคงสถาพร  ployda10.blogspot.com
11. นางสาวรัชนก  สิ้มอารีย์  ratchanokka.blogspot.com
12. นางสาวศิริวรรณ  บุญมา  bsiriwan.blogspot.com
13. นางสาวจิรกาญจน์  เย็นใจ

14. นางสาวนาตาชา  สกุลนาค  natacha6514.blogspot.com
15. นางสาววรรณภา  อินทร์นาม  iwannapa.blogspot.com
16. นางสาวศรัณย์พร  บุญแก้ว  sarunporn16.blogspot.com
17. นางสาวศศิกานต์  บุญแก้ว  jsasikan.blogspot.com
18. นางสาวสุภาพร  แจ่มแจ้ง  supaporn018.blogspot.com
19. นางสาววิภาดา  ชวนชื่น  cwipada.blogspot.com
20. นางสาวทิตติญา  ไทยสงเคราะห์  thittiya20.blogspot.com
21. นางสาวนันทพร  ทองประเสริฐ  thongpraserd.blogspot.com
22. นางสาวพรรณธิวา  ฉิมเมือง  chpanthiwawow.blogspot.com
23. นางสาวอภิรดี  ฤทธิวงศ์  rapiradee23.blogspot.com
24. นางสาววิไลลักษณ์  บางแก้ว  bwilailak.blogspot.com
25. นางสาวกภัสนัช  เสลาคุณ  kapatsanut.blogspot.com
26. นางสาวสภนัช  แสงฉาย  saphanoot.blogspot.com
27. นางสาวสุทธิดา  ซุ้นใช้  ssutthida.blogspot.com
28. นางสาวพีรยา  วิเศษศรี  peerayawisetsri.blogspot.com
29. นางสาวประภัสสร  พูลทวี  papadssorn.blogspot.com
30. นางสาวสุจิตตรา  เวชกรบริรักษ์  wsujitra.blogspot.com
31. นางสาวเกษรา  ทับเที่ยง  tabketsara31.blogspot.com
32. นางสาวจรรยเรศ  สาคเรศไพศาล  janyares.blogspot.com
33. นางสาวชาลิสา  ตรีคงธรรมกุล  chalisa33.blogspot.com
34. นางสาวนุชศรา  เรืองฤทธิ์  rnuchsara.blogspot.com
35. นางสาวสโรชา  ชนประเสริฐ  chonsarocha.blogspot.com
36. นางสาวสุรภา  สีสอาด  bsurapa.blogspot.com
37. นางสาวสุวรรณา  เซี่ยงหว็อง  ssuwanna.blogspot.com
38. นางสาวอารียา  คงอิ่ม  bareeya.blogspot.com
39. นางสาวขวัญใจ  สกุลเจริญดีเลิศ  sakhuanjai.blogspot.com
40. นางสาวลาวัณย์  อรชร  tlawan.blogspot.com
41. นางสาววรรณิสา  สง่าโฉม  nwwannisa.blogspot.com
42. นางสาวศิรินทิพย์  คุ้มพุ่ม  ksirintip.blogspot.com
43. นางสาวพัชรีรัตน์  ธนโชติกิตติกุล  thanapatchareerat.blogspot.com
44. นางสาวกรวีร์  แก้วศรีโพธิ์  kkorawee.blogspot.com

Member_6858

ครูหงษ์หยก tmkhongyok.blogspot.com
ครูแพท patcharinclass8.blogspot.com
1. นายชัยมนัส  ฤทธิ์ดี   ahshita1997.blogspot.com
2. นายวสันต์  แก้ววิเศษ  pimmaRa13.blogspot.com
3. นายอนันท์  เกิดบัว   Earth40.blogspot.com
4. นายธนพล  เซี่ยงเห็น  tanapon04.blogspot.com
5. นายรุ่งโรจน์  สังศรีแก้ว  RungRote05.blogspot.com
6. นายวิริยะ  ทองภาพ

7. นายสุทินศุกดิ์  เซี่ยงหว่อง  sutinsak07.blogspot.com
8. นายณรงค์กร  สินชัย    pupaenarongkorn.blogspot.com
9. นายยุทธ  เอกบุตร  krunnara.blogspot.com
10. นางสาวกุสุมา  วงษ์สนิท  kusuma10.blogspot.com
11. นางสาวนัตติญา  ประทักษ์กุลวงศา  nattiya11.blogspot.com
12. นางสาวนิฤชา  สืบหยิ่ว  nirachasebyew.blogspot.com
13. นางสาวรัตติยากร  เสนกรรหา    aonrattiyakron.blogspot.com
14.นางสาววิจิตรา  ชิ้นสุวรรณ   wijittrachinsuwan.blogspot.com
15. นางสาวศิริญญา  พุทธาราม   sirinya2603.blogspot.com
16. นางสาวสุทธิดา  พลายพงษา   sspp201487.blogspot.com
17. นางสาวโสภา  วันจิ๋ว  sopa17.blogspot.com
18. นางสาวอรอุมา  เชาว์ไทย   myismy25.blogspot.com
19. นางสาวอลิษา  เปรมศักดิ์   jajar1997.blogspot.com
20. นางสาวดารารัตน์  พันธ์รัก  dararat0208.blogspot.com
21. นางสาวทัศนียา  อุ่มแซม  khanun44444.blogspot.com
22. นางสาวภาวินี  ศรีสอาด  Pawinee222.blogspot.com
23. นางสาวสุธิดา  ทัดสวน  sutida1909.blogspot.com
24. นางสาวอาทิตยา  จิตบุญ  atitaya2302.blogspot.com
25. นางสาวขวัญทิตา  ภักดีกุล  khwantita.blogspot.com
26. นางสาวสุริษา  เทพนม  surisa0405.blogspot.com
27. นางสาวฉัตรกมลา  บุญมี   chatkamala27.blogspot.com
28. นางสาวกัญญารัตน์  เต่าทอง  kkanyarat28.blogspot.com
29. นางสาวฉันทนา  โทนทอง  chantana2105.blogspot.com
30. นางสาวปรายฝน  นุชนงค์  praifon30.blogspot.com
31. นางสาวศิริกานต์  จันทร์ธะดี  sirikarnjanthadee.blogspot.com
32. นางสาวศิริพร  มั่นคง  siriporn32.blogspot.com
33. นางสาวศุนัทฌา  โพธิ์ศรีทอง  sunutcha.blogspot.com
34. นางสาวสาธินี  ใจแก้ว  satangjk34.blogspot.com
35. นางสาวสุทธิดา  เซี่ยงโห  baewbo9.blogspot.com
36. นางสาวสุภารัตน์  ดอนอินทร์  Suparat20.blogspot.com
37. นางสาวโชติมา  แสงกุหลาบ  chotima456nu.blogspot.com
38. นางสาวพิมพิมาย  บุรัญชัย  cherpim27.blogspot.com
39. นางสาวณัฐดาพร  พันธเสือ  lovenanatz.blogspot.com
40. นางสาวสุนิตา  สวัสดิ์งาม  sunita456eye.blogspot.com

Member_6658

รายชื่อสมาชิก 6/6
ครูแพท patcharinclass06.blogspot.com
1. kittikon01.blogspot.com       2. nattapong002.blogspot.com
3. pipat03.blogspot.com   4.
5. kriangkrai11.blogspot.com   6. prakrit0666.blogspot.com
7. saratron007.blogspot.com    8. apisit08.blogspot.com
9. nattapat09.blogspot.com      10. Natee27856.blogspot.com
11. sajjakul.blogspot.com         12. jessada12.blogspot.com
13. Thanatorn13.blogspot.com  14. Popsan14.blogspot.com
15. patiparn151.blogspot.com    16. pratak16.blogspot.com
17. pudinun.blogspot.com     18. apisit18.blogspot.com
19. nattakran19.blogspot.com   20. kanya20.blogspot.com
21. mookda0.blogspot.com     22. waraporn25558.blogspot.com
23. wathinee23.blogspot.com  24. arissara00.blogspot.com
25. aradariiz25.blogspot.com  26. Lalipatmild20.blogspot.com
27. ammarat03.blogspot.com  28. suchatyafuk.blogspot.com
29. Phiphatikon.blogspot.com  30. panidacn.blogspot.com
31. intuornin.blogspot.com   32. wannapa29.blogspot.com
33. Koonlasatri.blogspot.com  34. Namfonn34.blogspot.com
35. phanida71140.blogspot.com   36. pimpakapnt.blogspot.com
37. Rattiyamhew.blogspot.com   38. wanwisa0501.blogspot.com
39. beformchan.blogspot.com   40. narapronpice.blogspot.com
41. nattidanimnate.blogspot.com

Member_6958

รายชื่อสมาชิก 6/9
 http://patcharinnnnnn.blogspot.com
1. http://swordartoline-cc-ma.blogspot.com
2. http://pleumpatiparn.blogspot.com
3. http://PhraPoom.blogspot.com
4. http://phanuphong0469.blogspot.com
5. http://airadanumninmint.blogspot.com
6. http://KanchanapornSuttibut.blogspot.com
7. http://bigsuppamas.blogspot.com
8. http://pimsuchada.blogspot.com
9. http://jenjirapramjit.blogspot.com
10. http://laweewan.blogspot.com
11. http://suchadapurmnam.blogspot.com
12. http://kanokwansaelao.blogspot.com
13. http://Anyaratyindee.blogspot.com
14. http://tharatipchou.blogspot.com
15. http://prapaporndoungmanee.blogspot.com
16. http://monthiralueangsangiym.blogspot.com
17. http://sasiwimonwongsook.blogspot.com
18. http://thanyaporn1869.blogspot.com

Member_6458

www.tmk.ac.th
ครูแพท patcharinclass4.blogspot.com
1. trakarnpalmmo.blogspot.com  2. tawit2.blogspot.com
3. narongsakyuuta364.blogspot.com  4. tanapatpengpon.blogspot.com
5. sahatorndivisad.blogspot.com  6. adisakarm.blogspot.com
7. firstchatcharit.blogspot.com  8. panbit864.blogspot.com
9. hamepornpinit.blogspot.com  10. sumethgame.blogspot.com
11. wanwiwalovelove11.blogspot.com  12. tongfuang.blogspot.com
13. jiraporn1364.blogspot.com  14. floynatthawee.blogspot.com
15. benzsuthasinee.blogspot.com  16. amornwan27580.blogspot.com
17. khajee1764.blogspot.com  18. oilyelly.blogspot.com
19. thitinanjakpet.blogspot.com  20. suchanad166.blogspot.com
21. ployatchariyaporn.blogspot.com  22. kanlayanee2264.blogspot.com
23. sudaratcream.blogspot.com  24. rungrungthip6424.blogspot.com
25. salintip2564.blogspot.com  26. ongchanita2664.blogspot.com
27. katesarining.blogspot.com  28. minibenya.blogspot.com
29. yada2964.blogspot.com   30. janjira2326.blogspot.com
31. nathida3164.blogspot.com  32. mooknateethip.blogspot.com
33. nongbowwynarak.blogspot.com  34. nanpichaya.blogspot.com
35. aepimnapha.blogspot.com  36. pearsirilak.blogspot.com
37. sukanda2540.blogspot.com  38. suvipha.blogspot.com
39. anchari3964.blogspot.com  40. natthananb.blogspot.com
41. pannitaprim.blogspot.com  42. jirapornbebe.blogspot.com

Member_6358

work semester1/58
work1....blogspot (บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง)
work2...pdf
work3...googleDrive
work4...facebook (จรรยาบรรณ)
work5...ppt on Web
work6...e-book
work7...average on Excel

***********************************************************************
ครูแพท patcharinclass3.blogspot.com
1. นายเขษมศักดิ์ รุ่งวิไลเจริญ   Khasamsakk0163.blogspot.com
2. นายชาติชาย  พลอยศรี  mchadchai.blogspot.com
3. นาย ณัฐพรรษ  จิตเมือง  nattapat8641.blogspot.com
4. นายดลยวัฒน์  นาคเจริญ  milomilo1234.blogspot.com
5. นายธนากร  เลาหกาญจนไพบูรณ์   lookmeethanakorn.blogspot.com
6. นายพรเทพ  น้ำใจสุข  Porntape0663.blogspot.com
7. นายวัชรพล  โชควิเชียรฉาย  watcharaponjoon.blogspot.com
8. นายอันดามัน  สามวัง  andaman63.blogspot.com
9. นายชนาธิป  สนพะเนาว์  chanatip1123.blogspot.com
10. นายศิริชัย  ชีวันโชติบัณฑิต  sirichaijaye.blogspot.com
11. นายอัชรวิทย์  ทองศรี  atcharawit.blogspot.com
12. นายอาทิตย์  ชูชาติพิชัย  chuatit.blogspot.com
13. นายนครินทร์  ปิ่นแก้ว  pnakharin.blogspot.com
14. นายพงศกร  สุขโข  pluempongsakorn.blogspot.com
15. นายภาณุชิต  ศรีสกุล  tpanuchit.blogspot.com
16. นายศุภโชค  ตัณฑสุริยะ  tsupachok.blogspot.com
17. นายอภิวัฒน์  วงศ์สัมพันธ์เวช  mapiwat.blogspot.com
18. นางสาวพรนภา  สงศิริ  spornapa.blogspot.com
19. นางสาวสุชัญญา  แก้วเมืองฝาง  suchanyak.blogspot.com
20. นางสาวชื่นกมล  อินทัด  chuenkamon.blogspot.com
21. นางสาวเฌอมาลย์  แสนกล้า  schermarn.blogspot.com
22. นางสาวชัญญา  เทพเทียนชัย  tchanya.blogspot.com
23. นางสาวนลธิชา  เกษราช  knonticha.blogspot.com
24. นางสาววรกานต์  อึ้งทอง  uworakan.blogspot.com
25. นางสาวอัจฉรา  คำเอก  kautchara.blogspot.com
26. นางสาวประกายเกศ  อินทร์เกตุ  prakaikate1123.blogspot.com
27. นางสาวพิมพ์กานต์  เล็กซุง  mapimpakan.blogspot.com
28. นางสาวรุ้งนภา  ทะแดง  irungnapa.blogspot.com
29. นางสาวเสาวลักษณ์  อาชีวเกษตรกร  paipinkto.blogspot.com
30. นางสาวอรณิชา  สุขสวัสดิ์  ornnichagame.blogspot.com
31. นางสาวปภาวี  คล้ายสูบรรณ์  Papawee3163.blogspot.com
32. นางสาวชโลทร  สืบกีรติ  chalotorn3263.blogspot.com
33. นางสาวธนัชชา  เกิดสุข  thanatcha3363.blogspot.com
34. นางสาวกมลรัตน์  จงอักษร  jkamonrat.blogspot.com
35. นางสาวจุฑาธิณี  แซ่อึ้ง juthathinee.blogspot.com
36. นางสาวฉรีวรรณ์  เล็กอิ่ม  lchareewan.blogspot.com
37. นางสาวชนิดาภา  สมสุข  schanidapha.blogspot.com
38. นางสาวณัฏฐนิชา  เฮงพระพรหม  nattnicha3863.blogspot.com
39. นางสาวสิริยากร  ถิ่นจวงจันทร์  siriyakorn3963.blogspot.com
40. นางสาวอัยยา  อินทร์เกลี้ยง  aiya4063.blogspot.com
41. นายพัชระ  ขุนหมื่อน  patchara41.blogspot.com

Member_6258

รายชื่อสมาชิก 6/2

ครูแพท patcharinclass2.blogspot.com


127498นายไกรสร ส่งบุญ
227500นายคุณภัค บวรพิพัฒนวงศ์
327501นายจารุกิตต์ สายสอาด
427503นายญาณกร หาญณรงค์
527508นายธวัชชัย แจ้งบุตร
627512นายสาธิต ผิวผ่อง
727579นายไกรวี ชาโชติ
827580นายคมสันต์ เสมทับ
927677นายพลวัต สวยทอง
1029831นายธรรศ วงศ์ภาณุวัฒน์
1129832นายนิภัทร์ การะเวก
1229833นายภัทรพงษ์ สุทธิบุตร
1329834นายวิรุฬห์ ต๋องเรียน
1430482นายกัมพล เสลาคุณ
1527516นางสาวเจนจิรา รักดี
1627518นางสาวญาณิศา ดวงเจริญยิ่ง
1727520นางสาวธนภรณ์ นาคอ้น
1827521นางสาวธนวรรณ อ่อนส้มกริต
1927527นางสาวลักษณา มุสิกวัตร
2027530นางสาวศิริพิชชาภัค รฐาโชคนิธิธนากุล
2127531นางสาวศิริลักษณ์ ปานน้อย
2227553นางสาวจตุพร อยู่หุ่น
2327557นางสาวฐิติพร สมทบบารมี
2427565นางสาวมัณฑนา จันทร์แจ่ม
2527567นางสาวรัตนาวดี นาคโต
2627569นางสาววัฒนา ศรีสุข
2727573นางสาวสุนิสา เล็กซุง
2827575นางสาวอรทัย ศรีจันทร์
2927830นางสาวดวงพร จิตต์น้ำใจ
3029820นางสาวชนิตา โคตะมะ
3129821นางสาวฐิติยา เลาหะกาญจนศิริ
3229822นางสาวธนัตดา กระต่ายทอง
3329823นางสาวพรฏิตรา ปฏิพัทธ์ธรรม
3429824นางสาวพรปวีณ์ รุ่งเรือง
3529825นางสาวรัตติยา เจริญพร
3629826นางสาวฤทัยกาญจน์ ทองปาน
3729827นางสาวศิริเดือน เลาหเจริญกุล
3829828นางสาวศิริรัตน์ ลี้เกษร
3929829นางสาวศุภากร คงสังข์
4029830นางสาวอภิญญา พุคง
4129935นางสาววราภรณ์ ระเบียบ
4230475นางสาววิรัลพัชร ธนาวัฒน์ศักดิ์

Member_6758

ครูหงษ์หยก tmkhongyok.blogspot.com
ครูแพท patcharinclass7.blogspot.com
1. นายณัฐวุฒิ  เฉยชาญ  Nattawutchaey1.blogspot.com
2. นายธนพงษ์  หล่อศิลา  Tanapong0267.blogspot.com
3. นายชญาณ์นนท์  คงทวีทรัพย์  chayanon127.blogspot.com
4. นายววิชนาถ  กระต่ายทอง  wachinart04.blogspot.com
5. นายวรพล  สิทธิมังค์  worapol0567.blogspot.com
6. นายธีรพลชัย  ตันติสกุลเลิศ  Theeraphonchai.blogspot.com
7. นางสาววรรณวิสา  สวัสดิ์รักษา  wanwisasawadruksa.blogspot.com
8. นางสาวดวงกมล  จันทร   Daungkamon0867.blogspot.com
9. นางสาวภูธินี  พรหมแก้ว  Phutinee1167.blogspot.com
10. นางสาวนันทพร  ทูลประสม  nantaporn25.blogspot.com
11. นางสาวปาริมาธนันท์  รฐาโชคนิธิธนากุล  parimathananangle1167.blogspot.com
12. นางสาวอัญชลี  ดปรมชยกุล  anchalee1267.blogspot.com
13. นางสาวกาญจนา  โตไร่  kanchana1367.blogspot.com
14. นางสาววันชรี  มาลา  namtanwancharee.blogspot.com
15. นางสาววาสิตา  ท่าฉลาด  wasita1567.blogspot.com
16. นางสาวสุภาภรณ์  คำภีร์  supaporn1667.blogspot.com
17. นางสาวสุพรรณกมล  สมรูป  Supangamon.blogspot.com
18. นางสาวกัญญารัตน์  ยอดยิ่ง  Kanyarat2240.blogspot.com
19. นางสาวธัญลักษณ์  สูติวราพันธ์  tanyalak19.blogspot.com
20. นางสาวนัชชา  โพธิ์เย็น  natcha2067.blogspot.com
21. นางสาวเบญจรัตน์  ชฎาทอง  benjarat21.blogspot.com
22. นางสาวปิยะวรรณ  ชัยญานันท์  piyawan2267.blogspot.com
23. นางสาวพิศุทธิดา  เชิงฉลาด thepisutt.blogspot.com
24. นางสาววรินธร  รุ่งเช้า  varintron24.blogspot.com
25. นางสาววรีพร  วงษ์เอี่ยม  wareephon25.blogspot.com
26. นางสาวศุกร์ภกาญจน์  จงเจริญ

27. นางสาวสุพัตรา  แสนสาร  Suphattramilk.blogspot.com
28. นางสาวปนัดดา  ดีชุ่ม Deechum.blogspot.com
29. นางสาวอภิญญา  แดงกลับ  aphinyadangklap.blogspot.com
30. นางสาวนิรชา  ปุราชะคึง  Niracha3067.blogspot.com
31. นางสาวพลอยลดา  คงสิน  ploylada31.blogspot.com
32. นายพลากร  ภู่สมบูรณ์  paragon2533.blogspot.com
33. นายพีรวิชญ์  บุตรแก้ว  peeravit33.blogspot.com
34. นางสาวเกวลิน  เชียงชะนา  kewalin3467.blogspot.com