วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สัปดาห์ที่ 17-18

ขั้นตอนการศึกษา
 1. ศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ www.tmk.ac.th เลือกเมนู E-learning , วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
    2.1  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
    2.2  ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 5  ทำแบบฝึกหัด
    2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
    2.4  สรุปความรู้ใหม่บันทึกลงใน blogger เพื่อวัดความรู้ใหม่และตรวจสอบชื่อผู้เข้าเรียน

สัปดาห์ที่ 19-20

สัปดาห์ที่ 19-20
ขั้นตอนการศึกษา
 1. ศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ www.tmk.ac.th เลือกเมนู E-learning , วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
    2.1  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
    2.2  ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 6  ทำแบบฝึกหัด
    2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
    2.4  สรุปความรู้ใหม่บันทึกลงใน blogger เพื่อวัดความรู้ใหม่และตรวจสอบชื่อผู้เข้าเรียน

สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 9
ขั้นตอนการศึกษา
 1. ศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ www.tmk.ac.th เลือกเมนู E-learning , วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
    2.1  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
    2.2  ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ทำแบบฝึกหัด
    2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
    2.4  สรุปความรู้ใหม่บันทึกลงใน blogger เพื่อวัดความรู้ใหม่และตรวจสอบชื่อผู้เข้าเรียน

สัปดาห์ที่ 10-16

ขั้นตอนการศึกษา
1. สร้างสื่อ 2 มิติจากโปรแกรม Flash เพื่อสร้างสื่อประกอบการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ โดย
    1.1 ศึกษาโปรแกรม
    1.2 ลงมือสร้างชิ้นงานตามโครงงานที่วาดฝัน
    1.3 ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์
    1.4 อย่าลืมบันทึกท้ายชัวโมงทุกครั้งเพื่อการตรวจสอบชื่อเข้าเรียน

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 8
ขั้นตอนการศึกษา
 1. ศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ www.tmk.ac.th เลือกเมนู E-learning , วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
    2.1  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
    2.2  ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทำแบบฝึกหัด
    2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
    2.4  สรุปความรู้ใหม่บันทึกลงใน blogger เพื่อวัดความรู้ใหม่และตรวจสอบชื่อผู้เข้าเรียน

สัปดาห์ที่ 6-7

สัปดาห์ที่ 6-7
ขั้นตอนการศึกษา
 1. ศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ www.tmk.ac.th เลือกเมนู E-learning , วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
    2.1  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
    2.2  ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทำแบบฝึกหัด
    2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
    2.4  สรุปความรู้ใหม่บันทึกลงใน blogger เพื่อวัดความรู้ใหม่และตรวจสอบชื่อผู้เข้าเรียน

สัปดาห์ที่ 4-5

สัปดาห์ที่ 4-5
ขั้นตอนการศึกษา
 1. ศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ www.tmk.ac.th เลือกเมนู E-learning , วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
    2.1  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
    2.2  ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำแบบฝึกหัด
    2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
    2.4  สรุปความรู้ใหม่บันทึกลงใน blogger เพื่อวัดความรู้ใหม่และตรวจสอบชื่อผู้เข้าเรียน

สัปดาห์ที่ 2-3

ขั้นตอนการศึกษา
 1. ศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ www.tmk.ac.th เลือกเมนู E-learning , วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
    2.1  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
    2.2  ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทำแบบฝึกหัด
    2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
    2.4  สรุปความรู้ใหม่บันทึกลงใน blogger เพื่อวัดความรู้ใหม่และตรวจสอบชื่อผู้เข้าเรียน

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ง30245 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 1 
คำชี้แจงและวิธีการศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้เพื่อการศึกษา
2. การเรียนรู้ ผู้เรียนจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนด 
3. ขั้นตอนการเรียน
    3.1 อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าใจ ก่อนทำการเรียนในบทเรียน รวมทั้งศึกษาคำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้  
    3.2 คลิกเข้าสู่ บทเรียน และเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการเรียน หรือเลือก หน่วยการเรียนรู้ ที่จะเรียน จากแถบนำทางด้านซ้ายมือ
    3.3 ควรเลือกเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไปตามลำดับ เมื่อเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จบ แล้วค่อยเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ต่อไป
    3.4 ทำแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียนที่กำลังจะเรียน โปรแกรมจะตรวจสอบคำตอบและแจ้งคะแนนให้โดยอัตโนมัต จดบันทึกคะแนนไว้
    3.5  เข้าสู่บทเรียน โดยเลือกศึกษาจากใบความรู้ไปตามลำดับ
    3.6  ทำแบบฝึกหัดจากใบงาน ไปตามลำดับ
    3.7 เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรียนรู้ แล้ว ทำแบบทดสอบหลังเรียน ในบทเรียนที่เรียนจบแล้ว เมื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จโปรแกรมจะตรวจสอบคำตอบและแจ้งคะแนนให้โดยอัตโนมัติ
 4. การทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดระดับความรู้เดิมที่มีอยู่
 5. เมื่อเข้าสู่บทเรียนแล้วให้เรียนตามลำดับจากเมนู และเมื่อเรียนจบบทเรียน ให้ออกจากบทเรียน เพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน โปรแกรมจะคำนวณคะแนนที่ผู้เรียนทำได้
 6. เมื่อศึกษาบทเรียนแต่ละหน่วยเสร็จแล้ว ให้ทำกิจกรรม ดังนี้
    6.1 ทำใบงานหรือแบบฝึกหัดของแต่ละบทเรียน
    6.2 ส่งงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ e-mail : kroohongyok@gmail.com
    6.3 เมื่อต้องการติดต่อกับครูผู้สอนและต้องการสอบถามต่าง ๆ ที่ e-mail : kroohongyok@gmail.com
    6.4 ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากลิงค์แหล่งเรียนรู้ที่ครูเตรียมไว้ให้ หรือสืบค้นข้อมูล เพิ่มเติมจาก Search Engine ทั่วโลก   
ขั้นตอนการเข้าสู่บทเรียน
1. ศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ www.tmk.ac.th เลือกเมนู E-learning , วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาคำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้รายวิชา วิธีการวัดผล และทำแบบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เพื่อสอบวัดความรู้เดิม