วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สัปดาห์ที่ 10-16

ขั้นตอนการศึกษา
1. สร้างสื่อ 2 มิติจากโปรแกรม Flash เพื่อสร้างสื่อประกอบการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ โดย
    1.1 ศึกษาโปรแกรม
    1.2 ลงมือสร้างชิ้นงานตามโครงงานที่วาดฝัน
    1.3 ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์
    1.4 อย่าลืมบันทึกท้ายชัวโมงทุกครั้งเพื่อการตรวจสอบชื่อเข้าเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น